ADMITERE 2018 - programe de studii universitare de masterat

 Admiterea la studii universitare de masterat, se organizează în sesiunea septembrie 2018, după următorul calendar:

Domeniul Medicină, Domeniul Medicină Dentară și Domeniul Farmacie:

  • în perioada 27 August 2018 -11 Septembrie 2018 - completarea on-line a fişei de înscriere,
  • în perioada 03-11 Septembrie 2018 – înscrierea candidaţilor: depunerea dosarului de înscriere de către candidaţi la ghişeul de înscriere, verificarea conţinutului dosarului şi validarea înscrierii de către personalul universităţii.
  • în data de 12 septembrie 2018 - sustinerea examenului de admitere și afișarea rezultatelor provizorii ale concursului de admitere, la toate specializările, după finalizarea concursului, la avizierul universităţii şi pe pagina de web proprie, www.umft.ro sau admitere-masterat.umft.ro
  • în data de 13 septembrie 2018 - depunerea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale la avizierul Departamentului de Studii Masterale şi pe pagina de web proprie, www.umft.ro sau admitere-masterat.umft.ro
  • În 13 – 14 septembrie 2018 - confirmarea locurilor prin depunerea copiei după chitanța care atestă plata taxei de confirmare la casieria Universității de Medicină și Farmacie “Victor Babeș” din Timișoara şi depunerea de către studenţii la buget și cetăţenilor  Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene a diplomelor/ adeverinţelor în original la secretariatul departamentului şi semnarea contractelor de studii.

Absolventii programelor de studii de licenta cu durata de 5 sau 6 ani, care au studiat pe un loc finantat de la bugetul de stat, pot fi admisi la programul de master doar pe un loc cu taxa, conform legislatiei in vigoare.

Dacă un candidat renunţă la calitatea de student prin neachitarea taxei de confirmare a locului (înmatriculare), locurile rămase libere se ocupă de alţi candidaţi cu media peste 6 (șase), pe baza unei cereri individuale depuse la Secretariatul Departamentului Masterat.

Dacă sunt depuse mai multe cereri decât locurile rămase libere, ocuparea locurilor se va face în ordinea mediilor obţinute la concursul de admitere.

Dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin admitere se restituie acestora în cel mult 48 ore de la depunerea unei cereri în acest sens, fără perceperea vreunei taxe.
Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii masterale concomitent, indiferent de instituţiile de învatamant care le oferă.